1-آیا برای خرید از سرو استور حتما باید در سایت عضو باشم؟